1

scholen

1

leerlingen

Basiskwaliteit op orde

Kinderen die met plezier naar school gaan. Een veilige sfeer in de klas. Rust. Leerlingen die gericht zijn op hun werk. Effectieve lessen. Leraren die leerlingen echt zien en waarderen. Een aanbod dat aansluit op wat leerlingen kunnen en nodig hebben. Schoolteams die hun deskundigheid op peil houden. Dit tref je aan op scholen die hun basiskwaliteit op orde hebben. Belangrijker nog dan het op orde hebben van die basiskwaliteit is een systeem om dat zo te houden en om verbeteringen  te kunnen verbeteren. We noemen dat systeem 'kwaliteitszorg'.                            

 

Kwaliteitszorg

OOadA heeft eisen geformuleerd waar de kwaliteit van het onderwijs aan moet voldoen. Deze eisen liggen in lijn met de eisen die de onderwijsinspectie hanteert. Uiteraard kunnen scholen ook nog schoolspecifieke eisen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Montessorischolen. Elke school heeft een systeem om de kwaliteit op peil te houden, maar vooral ook om de kwaliteit verder te ontwikkelen. Dat systeem bestaat uit vier onderdelen:

 

a. de lesgevende vaardigheden van de leraar

b. de analyse van onderwijsresulaten in de brede zin van het woord

c. het functioneren van de schoolorganisatie

d. de professionalisering van het schoolteam

  

De leraar 

De leraar maakt het verschil. Daarom zorgen onze schooldirecteuren ervoor dat ze leraren goed begeleiden. De schooldirecteur of intern begeleider observeren minimaal twee keer per jaar lessen van elke leraar. Zo kunnen ze met de leraar te bespreken wat goed gaat en wat beter kan en is er een goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Die bezoeken spelen ook een belangrijke rol in de officiële gesprekken over het functioneren en het organiseren van professionalisering.  

Onderwijsresultaten

Goede lessen moeten zich ook vertalen in een goede ontwikkeling en dus ook in resultaten die aansluiten bij wat we van elke leerling mogen verwachten. Bij het woord 'resultaten' moeten we niet alleen denken aan rekenen en taal, maar aan resulaten in de brede zin van het woord. Onze scholen formuleren op schoolniveau, op groepsniveau en individueel niveau ambities. De lat ligt hoog, maar is wel afgestemd op de populatie en kan dus per school en zelfs per groep verschillen. Op basis van toetsen, observaties en projectwerk gaat het team na in hoeverre de ambities gehaald zijn. In die analyse wordt naar leerling èn leraar gekeken. Wat heeft de leerling nodig en biedt de leraar dat? Welke aanpak van de leraar was effectief en welke niet? Interventies op basis van tegenvallende resultaten moeten leiden tot verbetering. Zo niet, dan zoeken we naar een manier die wel leidt tot betere resultaten.   

 

Functioneren van de school

Goed onderwijs vraagt om een goede schoolorganisatie met een duidelijke visie en professionele processen. Om te weten of een schoolorganisatie goed functioneert kan men kijken naar wat de school beschrijft en uitlegt. Zo heeft elke school een schoolplan waarin de visie, ambities, afspraken en aanbod zijn verwoord. Dat plan vertaalt de school in combinatie met actualiteiten in jaarplannen. Die jaarplannen worden geëvalueerd en verantwoord in het jaarverslag. En die evaluatie wordt weer gebruikt voor het nieuwe jaarplan. Dan is de cirkel rond. 

 

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat er in de praktijk terechtkomt van die visie en ambities. Het bestuur bezoekt de scholen jaarlijks om dat te zien en te bespreken met de directie, de intern begeleider(s) en teamleden. Ook organiseren we hierover feedback onder leerlingen, personeel en ouders. In de nabije toekomst zullen we gaan werken met een intern auditsysteem.

   

 

Professionalisering

Het op peil houden van de kwaliteit vraagt om voortdurende scholing. Soms als team, soms ook als individuele leraar. Het verbeteren van de kwaliteit vraagt om verdieping en specialisatie. Dat is met name van belang bij passend onderwijs en als de school zich in een bepaald opzicht profileert. OOadA wil naast deze gerichte professionalisering

 

Rol van het bestuur

Alle OOADA-scholen hebben een basisarrangement. Dat betekent dat de onderwijsinspectie vindt dat de basiskwaliteit van onze scholen voldoende is. Op bepaalde onderdelen scoren onze scholen zelfs een 'goed'.  Net als de scholen werkt het bestuur planmatig. Voor een planperiode van vier jaar maken we een strategisch beleidsplan en dat plan vertalen we in een jaarplan. Dat jaarplan wordt geëvalueerd en verantwoord in het jaarverslag. Het bestuur wil goed zicht hebben op de kwaliteit van de scholen en wat er speelt. Daarom legt het bestuur scholenbezoeken af, voeren ze managementgesprekken en analyseren ze elk jaar bevindingen van vragenlijsten en toetsresultaten. Deel van de kwaliteitszorg is ook de begeleiding en professionalisering van stafmedewerkers, directeuren, intern begeleiders en startende leerkrachten. Het bestuur investeert hier veel in.

 

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Wij hebben waardering voor de manier waarop de inspectie dat doet: kritisch, concreet, opbouwend, oog voor de context. Het is onze ervaring dat de inspectiebezoeken altijd hebben geleid tot een positieve ontwikkeling. Teams herkenden het beeld en voelden de erkenning voor de inzet en voor wat er allemaal was bereikt. Maar het toezichtkader gaat veranderen. De inspectie gaat vanaf augustus 2017 voor het toezicht af op de manier waarop besturen de kwaliteit bewaken. Scholen blijven eens in de vier jaar bezocht worden. Dat gebeurt in de volgende situaties:

 

a. als steekproef om beweringen van hetbestuur te verifiëren;
b. als het onderwijs op een school risico's kan lopen door resultaten die onder de landelijke norm liggen;
c. als een school in aanmerking wil komen voor het oordeel 'goed' kan een bezoek worden aangevraagd;

d. als een school in een periode van vier jaar niet is bezocht naar aanleiding van een bestuursbezoek.

 

 

 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.